...
Predávate nehnuteľnosť nadobudnutú v dedičskom konaní? Zbystrite pozornosť! 

Ak ste sa rozhodli predať nehnuteľnosť, je dôležité oboznámiť sa a dodržiavať platné právne predpisy. Vedeli ste, že sa líšia v závislosti od spôsobu nadobudnutia? V tomto článku sa bližšie pozrieme na proces predaja nehnuteľnosti, ktorá bola získaná dedením.

Predaj nehnuteľnosti získanej dedením je viazaný na právne postupy týkajúce sa dedičstva.

Vedeli ste, že podľa slovenských právnych predpisov získava dedič nehnuteľnosť automaticky po úmrtí zosnulého, ale na prevod nehnuteľnosti na nového vlastníka je potrebné právoplatné rozhodnutie o dedičstve? Návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností vykoná notár. Nový majiteľ nehnuteľnosti ale môže tiež súdom požiadať o zápis v katastri sám – smie tak urobiť až potom, čo má v rukách vydané osvedčenie o dedičstve.

Prebehli všetky tieto procesy a vy ste sa rozhodli zdedený dom, byt či pozemok predať? Čítajte ďalej!

Bez vzniku povinnosti priznať a zaplatiť daň z príjmu pri predaji zdedenej nehnuteľnosti ju môžete predať až po uplynutí 5 rokov odo dňa jej nadobudnutia do vlastníctva poručiteľa (doba vlastníctva poručiteľa sa z daňového hľadiska započítava do doby vlastníctva dediča). Aj tu je však ďalšia podmienka – musíte byť dedičom v priamom rade. Zákon hovorí, že medzi dedičov v priamom rade sa zaraďujú predkovia a potomkovia a manžel/manželka. Keď to rozmeníme na drobné, ide o starých rodičov, rodičov, deti, vnukov a manžela/manželku. Medzi dedičov v nepriamom rade patria všetky ostatné osoby (napríklad súrodenci, tety, ujovia…).

Kalkulácia ceny bytu v nitre

VĎaka našej online kalkulačke získate cenový odhad už do pár sekúnd!

Ak ste nehnuteľnosť nadobudli dedením v nepriamom rade, nezáleží na tom, ako dlho zomrelá osoba daný dom, byt či pozemok vlastnila. Podstatné a rozhodujúce je, ako dlho ju vlastní dedič. Pre oslobodenie od dane z predaja je potrebné minimálne 5 ročné vlastníctvo (eventuálne spoluvlastníctvo) nehnuteľnosti. A tu zdôrazňujeme, že sa musíme vrátiť k informácii, že sa vlastnícke právo k nehnuteľnosti nadobúda okamihom smrti poručiteľa, nie až samotným vkladom do katastra nehnuteľnosti.

Potrebujete predať zdedenú nehnuteľnosť skôr, ako uplynie lehota 5 rokov? Príjem z predaja podlieha zdaneniu!

Ak teda príjem z predaja nie je oslobodený, výška dane z príjmu pri predaji zdedenej nehnuteľnosti je 19% (pozor! Treba však myslieť i na odvod do zdravotnej poisťovne, ktorý predstavuje ďalších 14%) a predávajúcemu vzniká povinnosť priznať príjem v daňovom priznaní za príslušné zdaňovacie obdobie. Odporúčame obrátiť sa na pomoc pri podávaní daňového priznania na skúseného účtovníka, pretože si môžete príjem z predaja znížiť o daňové výdavky, ktoré presne definuje zákon o dani z príjmov. A tu vám pošepkáme, že v prípade nehnuteľností získanej dedením je daňovým výdavkom  vstupná cena zdedenej nehnuteľnosti, pri jej určení sa prihliada na ocenenie nehnuteľnosti notárom počas dedičského konania. Ako by to mohlo vyzerať v praxi? Zdedili ste pozemok, ktorého cena bola v dedičskom konaní stanovená na 50 000 a vy ste ho práve predali za 75 000 €? Daň z príjmu zaplatíte len z rozdielu, teda z 25 000 €.

Chystáte sa predať nehnuteľnosť, ktorú ste získali dedením? S našou pomocou môžete mať istotu, že celý proces predaja prebehne hladko a úspešne.

Viac o nás a našich službách sa dozviete v sekcii Naše služby.

Páčil sa Vám článok?
Dajte nám lajk na FB!

Chcete dostávať viac podobných článkov? Prihláste sa na odber newsletterov

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.