...

Ohodnotenie nehnuteľnosti

Znalecký posudok

Častokrát sa neoddeliteľnou súčasťou kúpy nehnuteľnosti stane získanie odborného znaleckého posudku hodnoty nehnuteľnosti.

Znalecký posudok má nielen informatívny charakter ohľadne technického stavu a hodnoty nehnuteľnosti, ale je nevyhnutnou súčasťou pri právnych úkonoch spojených so získaním úveru v banke na kúpu nehnuteľnosti, pri žiadosti o zmenu predmetu záložného práva či pri akomkoľvek ručení nehnuteľnosťou.

Preto je nevyhnutné, aby znalecký posudok vypracoval odborník zapísaný v zozname znalcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky.

Takýto súdny znalec musí mať taktiež poistenie zodpovednosti za škodu, čím Vám taktiež ručí za kvalitu vypracovaného posudku.

Pre získanie kvalifikovaného znaleckého posudku Vám ako súčasť našich služieb zabezpečíme fundovaných znalcov v obore stavebníctva s dlhoročnou praxou, ktorí spolupracujú s našou kanceláriou.

Ceny posudkov sa pri bytoch pohybujú od 150,- eur, pri domoch je to okolo 300,- eur. Vypracovanie posudku zvyčajne trvá do 7 pracovných dni.

Trhové ohodnotenie nehnuteľnosti

Nielen svojim klientom, ale i širokej verejnosti poskytujeme v rámci našich služieb i možnosť požiadať realitnú kanceláriu o tzv. trhové ohodnotenie nehnuteľnosti.

Trhové ohodnotenie nehnuteľnosti je odborným vyjadrením realitnej kancelárie k cene nehnuteľnosti s ohľadom na súčasnú situáciu na trhu s nehnuteľnosťami.

Takéto ohodnotenie nepredstavuje úradný odhad ako štandardný znalecký posudok vykonaný certifikovaným znalcom, kde je určenie hodnoty stanovené podľa rozpočtových ukazovateľov a zásad uvedených vo vyhláške Ministerstva spravodlivosti.

Ohodnotenie nehnuteľnosti realitnou kanceláriou je vykonané porovnávacou metódou v čase a mieste hodnotenia nehnuteľnosti.

 

 Takéto ohodnotenie je relevantným podkladom napríklad pri dedičských konaniach, súdnych sporoch, rozvodových konaniach, pretože zohľadňuje všetky potrebné skutočnosti, ktoré v danom čase vplývajú na cenu hodnotenej nehnuteľnosti.

Rovnako, ak Vás iba zaujíma trhová hodnota Vášho nehnuteľného majetku, ktorý sa chystáte predať, poskytne Vám takéto ohodnotenie lepšiu východiskovú pozíciu pri stanovaní predajnej ceny nehnuteľnosti.

Výška poplatku za trhové ohodnotenie závisí od rozsahu hodnotenej/ných nehnuteľnosti/í, od toho, či bude hodnotenie vykonané iba na základe informácií poskytnutých od žiadateľa (popis nehnuteľnosti, fotografie, list vlastníctva…), alebo bude nevyhnutná osobná obhliadka nehnuteľnosti.

Štandardná výška poplatku za jednu nehnuteľnosť je 70,- eur vrátane DPH. V prípade, ak sa oceňovaná nehnuteľnosť bude následne predávať našou kanceláriou, je uvedená služba bez poplatku.

 

Kalkulácia ceny bytu v Nitre

Naša kancelária Vám navyše ponúka službu online kalkulácie ceny bytu v meste Nitra.

Na základe Vami zvolených kritérií Vám kalkuľačka vypočíta orientačnú hodnotu bytu v Nitre.

Kontakt

  • family@re-max.sk
  • +421 908 12 33 44

15 + 6 =

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.