...

Podmienky používania

Pred použitím tejto internetovej stránky si prečítajte nasledovné.

Cieľom tejto internetovej stránky je okrem iného poskytnúť zákazníkom prístup k informáciám o zoznamoch nehnuteľností, realít a pozemkov na predaj a na prenájom. Okrem toho stránka ponúka aj informácie o rôznych témach týkajúcich sa nehnuteľností, ktoré vás môžu zaujímať a taktiež informácie o našej spoločnosti. Pre zabezpečenie bezpečného a príjemného prostredia pre všetkých návštevníkov sme vytvorili tieto „Podmienky používania.“ Prístupom do ktorejkoľvek oblasti stránky súhlasíte s podmienkami nižšie uvedených pravidiel a podmienok. Ak nesúhlasíte so všetkými bodmi Podmienok používania, prosím nepoužívajte túto stránku.

UPOZORNENIE O AUTORSKÝCH PRÁVACH

Materiály uverejnené na tejto stránke, ako aj organizácia a dizajn tejto stránky, sú chránené autorským zákonom a medzinárodnými zákonmi o autorských právach a zákonmi a zmluvami. Môžete čítať, sťahovať a tlačiť materiály z tejto internetovej stránky výhradne pre vaše osobné a nekomerčné využitie, avšak akýkoľvek výtlačok materiálov z tejto internetovej stránky alebo časti tejto stránky musí obsahovať upozornenie o autorských právach. Čítaním, stiahnutím ani tlačou materiálov z tejto internetovej stránky na vás neprechádza žiadne právo, nevzniká žiadny nárok ani účasť. Nesmiete kopírovať, modifikovať, distribuovať, vysielať, predvádzať, reprodukovať, publikovať, licencovať, tvoriť odvodenú prácu z informácií tejto stránky, tvoriť odkazy na inej stránke, používať informácie na iných stránkach a posielať alebo predávať informácie bez písomného povolenia. Uvedené obmedzenie výhradne zahŕňa, ale neobmedzuje sa len na, praktiky typu „screen scraping“ alebo „database scraping“ za účelom získania zoznamu užívateľov alebo iných informácií.

ODKAZY

Pre vaše maximálne pohodlie môžeme na stránke uvádzať odkazy na iné stránky, ktoré vás môžu zaujímať. Za tieto stránky niesme zodpovedný, za ich obsah ani za presnosť alebo spoľahlivosť akýchkoľvek informácií, údajov, názorov, rád alebo výrokov uvedených na týchto stránkach. Keď sa odkazom dostanete na inú stránku, pred poskytnutím akýchkoľvek osobných údajov by ste si mali prečítať príslušnú politiku ochrany osobných údajov. Ak sa rozhodnete navštíviť akúkoľvek stránku tretej strany, na ktorú odkazuje naša stránka, robíte tak na vlastné riziko.

OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

Odmietame zodpovednosť za škody akéhokoľvek druhu, ktoré by vznikli na základe používania alebo neschopnosti používať internetovú stránku. Keďže niektoré jurisdikcie zakazujú obmedzenie zodpovednosti za následné alebo vedľajšie škody, vyššie uvedené obmedzenie sa na vás nemusí vzťahovať.

Používaním tejto stránky sa zaväzujete dodržiavať akékoľvek zmeny v Podmienkach používania a tieto sú pre vás záväzné. Ak by ktorákoľvek zmena v podmienkach bola pre vás neprijateľná, jediným regresom z vašej strany je ukončenie používania tejto stránky.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.