...

Daň z nehnuteľnosti v roku 2024:
Kto má povinnosť podať daňové priznanie?

Jedným z prvých daňových termínov v roku je 31. január. Viaže sa k termínu podania daňového priznania z nehnuteľností. Nemusíte ho však mať poznačený v kalendári každý rok.

Pri dani z nehnuteľností platí jednoduché základné pravidlo – ak počas roka u vás nenastala žiadna zmena v nehnuteľnostiach, ktoré vlastníte, máte v nájme, v správe alebo ich užívate – daňové priznanie do 31. januára príslušného roka NEPODÁVATE.

Kto teda musí daňové priznanie podať?

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností podáva len daňovník, ktorý sa v rozhodujúcom období, teda od 2.1.2023 do 1.1.2024stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti.

Kalkulácia ceny bytu v nitre

VĎaka našej online kalkulačke získate cenový odhad už do pár sekúnd!

Podať čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností musí daňovník, u ktorého v rozhodujúcom období:

 • došlo k zmene druhu alebo výmeru pozemku,

 • došlo k zmene účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru,

 • zaniklo vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti.

Medzi najčastejšie zmeny, ktoré vplývajú na daň z nehnuteľností, zaraďujeme:

 • kúpu nehnuteľnosti,

 • darovanie nehnuteľnosti,

 • zdedenie nehnuteľnosti,

 • nadobudnutie nehnuteľnosti dražbou,

 • rozvod a následné rozhodnutie súdu o majetkovom vysporiadaní – v takýchto prípadoch sa zväčša mení podiel na spolu vlastnených nehnuteľnostiach,

 • získanie právoplatného stavebného povolenia, či dodatočného stavebného povolenia – ním sa mení druh pozemku (napr. zo záhrady na stavebný pozemok),

 • získanie právoplatného povolenia na zmeny v užívaní stavby (napr. miestnosť v rodinnom dome sa začne využívať na účel podnikania – napr. sa obytná izba zmení na kancelárske priestory),

 • získanie právoplatného kolaudačného rozhodnutia,

 • pri zmene výmery parcely rozdelením…

Pozrime sa daňovníkom bližšie na zúbok

Pre účely dane z nehnuteľností sú daňovníkmi:

 • vlastníci nehnuteľností

 • správcovia nehnuteľností vo vlastníctve štátu, VÚC alebo obce, ktoré sú zapísané v katastri nehnuteľností,

 • nájomcovia nehnuteľností – fyzické i právnické osoby, ktoré si prenajali pozemok alebo stavbu od Slovenského pozemkového fondu, prenajali pozemok od iného vlastníka na dobu viac ako 5 rokov a ako nájomcovia sú zapísaní v katastri nehnuteľností, prenajali pozemky od niekoho, kto dal pozemky do náhradného užívania,

 • užívatelia nehnuteľností, a to len v prípade, ak nie je možné identifikovať vlastníka, nájomcu alebo správcu nehnuteľnosti.

Špecifiká dane z nehnuteľností

Platí sa v aktuálnom roku a nie spätne – to znamená, že daňovník platí daň na príslušný rok, teda v tomto roku od 1.1.2024 do 31.12.2024 podľa stavu, ktorý je aktuálny k 1.1.2024. Ak počas roka 2024 nastanú zmeny, pri výpočte sa naň v príslušnom roku neprihliada (výnimkou je iba dedenie a dražba).

Daň z nehnuteľností je miestnou daňou, čo znamená, že správcom dane je mesto alebo obec, v ktorej katastri sa nehnuteľnosť nachádza. Nedajte sa preto zmiasť, ak si daňovník s trvalým pobytom v Nitre v roku 2023 zakúpil dom v Lužiankach, nehnuteľnosť patrí do katastra obce Lužianky, a teda je správcom dane z nehnuteľností v tomto prípade obec Lužianky. Priznanie k dani z nehnuteľnosti bude do 31.1.2024 podávať daňovník v Lužiankach.

Daňovník daň na daňovom priznaní nevyčísľuje, ako je tomu napríklad na daňovom priznaní dane z príjmu. V priznaní sa uvádzajú len informácie, ktoré sú rozhodujúce pre výpočet dane (napríklad rozloha pozemku, rozloha bytu, počet podlaží domu…). Výšku dane určí správca dane v rozhodnutí podľa platného všeobecne záväzného nariadenia obce, na ňom sa tiež dozviete spôsob a termín, v ktorom je nevyhnutné daň zaplatiť.

Môže byť poskytnutá úľava či oslobodenie od dane z nehnuteľností?

Zákon presne vymedzuje, kto a za akých okolností je od platenia dane oslobodený. Oslobodenie sa zväčša týka majetku štátu, samospráv, vyšších územných celkov. Mesto či obec však môže poskytnúť úľavu, ale aj odpustenie dane napríklad z dôvodu veku, držiteľom preukazu ŤZP, poberateľom dávok v hmotnej núdzi, bezvládnym občanom, z dôvodu obmedzeného využitia nehnuteľnosti z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie, stavebnej uzávery… Ak chce daňovník požiadať o úľavu alebo odpustenie dane musí tak urobiť v rovnakom termíne, v akom je nevyhnutné podať priznanie k dani z nehnuteľností (teda do 31. januára príslušného roka, a opäť sú rozhodujúce okolnosti k 1. januáru).

Čo sa stane, ak daňové priznanie nepodáte?

Ak nestihnete, resp. zabudnete daňové priznanie podať v zákonnom termíne, hrozí vám pokuta od 10 do 3 000 €, maximálne však do výšky vyrubenej dane.

Páčil sa Vám článok?
Dajte nám lajk na FB!

Chcete dostávať viac podobných článkov? Prihláste sa na odber newsletterov

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.