Čo je potrebné od správcu pri predaji bytu v osobnom vlastníctve?

<< Predchádzajúci článokNadradená kategória Nasledujúci článok >>  

Dátum vytvorenia: 22.7.2016
Autor: Jan.Hipp

co-je-potrebne-od-spravcu

Viete aké dokumenty potrebujete pri predaji Vášho bytu v osobnom vlastníctve od správcu bytového domu? V tomto článku Vám poradíme. Čítajte ďalej…

Predaj bytu sa realizuje zmluvou o prevode, kde podľa §5, ods. 2 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov nasledovne:  „Prílohou zmluvy o prevode vlastníctva bytu alebo zmluvy o prevode vlastníctva nebytového priestoru je vyhlásenie správcu alebo predsedu spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, že vlastník bytu nemá žiadne nedoplatky na úhradách za plnenia spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru a na tvorbe fondu prevádzky, údržby a opráv“.

Tento dôležitý dokument ako podklad k Zmluve o prevode vystavuje správca bytového domu a zmluva je postúpená Katastru nehnuteľností. Správca potvrdenie vydáva až na základe vyrovnaných záväzkov voči správcovi bytovému domu (úhrady mesačných záloh, nedoplatky vyplývajúce z vyúčtovania minulého obdobia). Po vyrovnaní si všetkých záväzkov sa k danému dátumu na žiadosť vlastníka vydá toto potvrdenie. Potvrdenie je však iba informatívne, pretože do konca mája  nasledujúceho roku je správca bytového domu zo zákona povinný vydať vyúčtovanie za služby spojené s bývaním za predchádzajúci rok a prípadné nedoplatky  je si pôvodný vlastník bytu povinný vysporiadať.  Dôležitým podkladom pre vyúčtovanie sú pre správcu jednotlivé stavy meračov energií, ktorých opis sa robí na konci roka, teda zúčtovacieho obdobia a opis stavov energií pri zmene vlastníka bytu.

Po splnení týchto náležitostí môže správca pôvodnému vlastníkovi vydať potvrdenie, že pri odstúpení od „Zmluvy o výkone správy“  má v súvislosti s vlastníctvom bytu a s príslušným spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach, spoločných zariadeniach a príslušenstve uvedeného bytového domu v jeho vlastníctve voči správcovskej spoločnosti vyrovnané všetky záväzky, ktoré zanikli ich vysporiadaním.

Po vykonaní vkladu v Katastri nehnuteľností byt prechádza do vlastníctva nového vlastníka. Dohodou so správcom môže byť akceptovaný aj iný termín pre evidenciu správcu k bytu pre vyúčtovanie. Fyzické odovzdanie bytu si môžu riešiť vlastníci bez prítomnosti správcu.

Nový vlastník bytu  v zmysle ustanovenia § 8a, ods. 6 zákona „ S prevodom alebo prechodom vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru v dome prechádzajú na nového vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o výkone správy.“  doručí správcovi podklady pre vystavenie predpisu mesačných zálohových platieb –  meno, priezvisko, počet osôb v byte, údaje o výmere bytu z kúpnej zmluvy – porovnajú sa s údajmi správcu. Predpis bude platný od nasledujúceho mesiaca po zaplatení poslednej mesačnej úhrady predchádzajúceho vlastníka.

Nový vlastník ďalej obdrží od správcu kópiu zmluvy o výkone správy, ku ktorej pristúpi (ods.4, § 8a zákona) a obdrží od správcu nový predpis mesačných zálohových platieb s číslom bankového účtu bytového domu a variabilným symbolom.

Je vhodné, aby nový vlastník poskytol správcovi aj svoje kontakty (telefonické, e-mailové, prípadne korešpondenčnú adresu) pre zjednodušenie riešenia záležitostí bytového domu.